Видеолотарија Касинос Австрија одговорен приредувач на игри на среќа

Видеолотарија Касинос Австрија како одговорна компанија, континуирано работи на едукација на играчите за опасностите кои ги предизвикува прекумерното играње игри на среќа. Наша цел е зголемување на јавната свест за ризиците од прекумерното играње игри на среќа. За таа цел, под слоганот „ИГРАЈ ОДГОВОРНО“,  уште во 2019 година го формиравме СОС тимот, прв од ваков вид во нашата земја. Во истиот период активирана е СОС линијата со вклучена телефонска поддршка и деск верзија преку мејл. Зад СОС линија стои екипа од стручни и искусни лица од областа на психологијата.

Со цел да се спречат негативните последици од прекумерното играње игри на среќа, ДВЛМ посвети посебно внимание на утврдување на стандардите со кои се овозможува реализирање на политиката на одговорно приредување на игри на среќа, но и политиката на одговорно играње. Ова се прави за да се намали ризикот за сите играчи, посебно на тие кои припаѓаат на ранливите општествени категории.

Годинава на 11 Конгрес на Европската асоцијација на лотарии, го добивме и сертификатот за одговорно приредување на игри на среќа, како компанија која долгорочно е насочена кон одржливо создавање и кофинансирање на спортски, образовни, културни и други програми со цел општествено придонесување, како и едуцирање и заштита на играчите на игрите на среќа.

Видеолотарија Касинос Австрија секогаш нагласува дека во игрите на среќа, право на учество имаат лица над 18 години, согласно правилата за одговорно приредување игри на среќа.

#ИграјОдговорно

Се вчитува...