Времето до пензија поминува побрзо отколку што мислиш

Агенцијата за супервизија на капитално финансираното пензиско осигурување – МАПАС,  заедно со трите пензиски друштва, КБ Прво пензиско друштво АД Скопје,  Сава пензиско друштво а.д. Скопје и ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД Скопје  активно се посветени на подигнување на свеста за потребата од финансиска едукација и финансиска инклузија на сите целни групи во нашето општество, но пред се на младите кои се движечка сила на економскиот развој на земјата.

Во тој правец е и објавата на новата информативно-едукативна брошура „Времето до пензија поминува побрзо отколку што мислиш“, која  содржи низа информации за функционирањето на капитално финансираното пензиско осигурување, правта на членовите, работењето на пензиските друштва и функцијата на МАПАС  чија основна  цел и задача е да ги штити интересите на членовите и да го поттикнува развојот на капитално финансираното пензиско осигурување заради посигурни пензионерски денови.

Брошурата нуди краток и едноставен приказ на најважните информации со акцент на сите постојни можности за вклучување во вториот задолжителен и третиот доброволен пензиски фонд.  Во неа се опфатени значителен дел од активностите, при што преку илустриран приказ, едноставен јазик и значајни  информации се обезбедува поголема информираност на јавноста, а пред се на младите за различни аспекти и бенифиции од вклучување во капитално финансираното пензиско осигурување.

Публикацијата е наменета за пошироката јавност, но пред се на младата популација  и е достапна во електронски формат.

“Објавувањето на брошурата е дел од нашите најнови активности во сферата на финансиската едукација и од активностите на маркетинг кампањата за подигање на свеста на јавноста, а пред се на младите за значењето на  капитално финансираното пензиско осигурување”, порачуваат од МАПАС.

Линк до брошурата

Комерцијален текст

 

Се вчитува...